BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas programmas akreditētas!

Decembra pimssvētku darba nedēļa Bauskas MMS pedagogiem bija darbīga un satraucoša ne tikai ierasto pusgada noslēguma mācību aktivitāšu dēļ. Mācību procesa, kā arī citu jomu darba kvalitāti vērtēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta ekspertu komisija. Tās uzdevums un mērķis bija izglītības iestādes darbības kvalitātes vērtēšana profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā.    Protams, vērtēšana notika attālināti, izmantojot rakstisku saziņu, kā arī tiešsaistes sarunas ar pedagogiem, skolas vadību, audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un skolas padomi. Tika caurlūkota teju visa skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, kas pieejama arī skolas mājas lapā.

Ekspertu komisijas vadītājs bija Andis Groza- Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs. Kopā ar viņu mūsu skolu un 10 mūzikas izglītības programmu apguvi tajā “zem palielināmā stikla” pētīja un analizēja seši eksperti: Mārtiņš Bergs -Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas direktors; Kārlis Jēkabsons- Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas mūzikas izglītības eksperts; Aiva Kenkle- Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece; Atis Vintuks- Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas pedagogs; Normunds Vīksne- Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors un Elita Zviedrāne- Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas padagoģe. Ekspeti analizēja dokumentāciju, vēroja un vērtēja pedagogu darbu tiešsaistes un attālinātajās nodarbībās.

Janvāra otrajā nedēļā saņemts ekspertu komisijas darba rezultāts – izsmeļoša skolas darba analīze un vērtējums. Atalgojumā par pedagogu, audzēkņu un visa skolas personāla saspringto darbu gan akreditācijas, gan vispār šajā pandēmijas laikā- vērtējums ir ļoti iepriecinošs. Visās izskatītajās jomās un kritērijos saņemti tikai labi un ļoti labi vērtējumi. Ekspertu komisija saskatījusi un nosaukusi arī skolas stiprās puses, pa ko īpašs prieks. Lūk, dažas no tām – daudzveidīgs izglītības programmu piedāvājums; mācību metožu daudzveidība, atbilstoši jaunajām tendencēm; veiksmīgi organizēts un erudīts pedagoģiskā personāla darbs; pozitīvs mikroklimats, attiecības starp pedagogiem un izglītojamiem; mācību procesā mūsdienu tehnoloģiju izmantošana; inovatīvi pedagogi un kompetenta iestādes vadītāja; aktīva un veiksmīga sadarbība ar citām institūcijām. Saņemta arī virkne ieteikumu darba uzlabošanai atsevišķu programmu apguvē, arī materiālās bāzes un mācību apstākļu uzlabošanā, mūzikas instrumentu, nošu materiāla un metodisko līdzekļu iegādē.

Uzteikts vairāku pedagogu darbs ar audzēkņiem. Īpašu atzinību no komisijas ekspertiem izpelnījies ģitārspēles pedagogs Lauris Krasņikovs – par audzēkņu dinamikas analīzi un skolas mājas lapaspuses izveidi un muzikālo ierakstu popularizēšanu YouTube platformā.

Skolas vadība priecājas par labajiem vērtējumiem un lepojas ar katru, kas ar savu godprātīgo darbu dara godu savai skolai. Paldies pedagogiem, audzēkņiem, audzēkņu vecākiem un visiem skolas darbiniekiem par enerģiju, sapratni, radošumu un prasmi būt komandai visdažādākajos apstākļos. Pateicoties visam augstākminētajam, esam novērtēti un akreditēti! Paldies arī ekspertu komisijai par mums veltīto laiku, iedziļināšanos, kompetenci, cilvēcību un sapratni! Veiksmīgu un radošu turpmāko mācību darbu labā sadarbībā mums visiem!

a group of musical instruments including a guitar, drum, keyboard, tambourine.
Close Menu