BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Pirmais ieraksts ir tapis 1957.gada rudenī, kad tiek atvērta Bauskas bērnu Mūzikas skola. Mācību pagaidu telpas tiek ierādītas toreizējā Bauskas 1.vidusskolā. Skolas rīcībā bija tikai direktora kabinets un divas telpas, kuras varēja izmantot pēcpusdienās. Atklājot skolu, pieteicās 72 skolēni, bet uzņēma tikai 25. Klavieru nodaļā strādā direktore Biruta Kantiņa un skolotāji L. Dumpe un J. Ivanovs. Ar 1958. gadu darbu sāk Benita Hermane, kuras darbs jauno pianistu sagatavošanā ir mērojams pusgadsimta garumā. 1959./1960. mācību gadā skolai tiek piešķirtas jaunas telpas Uzvaras ielā 4, Bauskā. Skolas jaunā ēka bija ar neērtu telpu iekārtojumu, tika veikts kapitālremonts, otrā stāvā ierīkota zāle, kurā notika svinīgi pasākumi, audzēkņu vakari, grupu stundas un eksāmeni. Ar 1960. gada rudeni skolas direktors ir E. Kupčs, bet ar 1964.gadu par mūzikas skolas direktori tiek iecelta J.Vāciete, kuras darbu turpina Valija Šmite. Laikā no 1957.-1965.gadam jauno mūziķu talantus ir attīstījuši A. Klingenbergs, B.Hermane, E.Kolotuškina, J.Esta, V.Vasariņa, O.Grundmanis, G. Šteinbergs, K. Dravnieks un M. Lisovska. 1972.gada līdz 1997. gadam Bauskas Mūzikas skolā strādā Marjans Margevičs, kurš no mācīja solfedžo un mūzikas literatūru un ilgus gadus vadīja Mūzikas teorētisko priekšmetu nodaļu. Marjans Margevičs ir Bauskas Mūzikas skolas Lauku kapellas dibinātājs. Viņa aranžētie skaņdabi vēl aizvien ir Lauku kapellas repertuārā un priecē klausītājus. Pašlaik Lauku kapellu vada skolotāja audzēkne Antra Rušmane. Marjana Margeviča skaņdarbu aranžējumi ir daudzveidīgi, emocionāli, tehniski sarežģīti un apbrīnojami skanīgi. Skolotājs kapellas sastāvā spēlēja kontrabasu, kā arī atraktīvi muzicēja mūzikas skolas pedagogu diksilendā. Marjans Margevičs ilgus gadus ir arī Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacijas jauktā kora diriģents. Marjana vadībā koris no nelielas entuziastu kopas izaug par respektējamu spēku un skatēs rāda lielisku sniegumu.1986. gadā koris skatē iegūst I vietu un ceļojošo karogu. Vēlāk viņš kora vadību uztic mūsu skolas absolventei Mārītei Jonkus, kura turpina pilnveidot kora skanējumu un tradīcijas. Pārlasot skolas vēsturi, rodas pārliecība, ka visos vēsturiskajos posmos mūsu skolas pedagogi ir bijuši aktīvi dalībnieki bijušā rajona, pagastu un novadu kultūras dzīves jomā, viņu devums kultūras dzīves attīstībā ir ļoti nozīmīgs un augstu vērtējams.
Skolā notika sparīgs darbs jauno talantu audzināšanā- ar entuziasmu skolēni piedalījās Čaikovska 120 gadu dzimšanas dienas atcerei veltītajā konkursā. Pirmo vietu konkursā ieguva Benitas Hermanes skolniece Ligita Kārkliņa.Šobrīd Ligitas Kārkliņas talanta un pedagagoģiskās pieredzes apliecinājums ir ilggadējs un godprātīgs darbs mūsu skolas jauno pianistu prasmju attīstīšanā. 1966./1967. m.g. vijoles klasi vadīja Oļegs Kukuškins, bet pūtēju klasi- Imants Šmits, par pūtēju klases pedagogu sāk strādāt Aivars Brūmanis, kurš ilgus gadus skoloja topošos trompetistus un klarnetistus.
Ar topošajiem pianistiem strādāja lieliskas un talantīgas skolotājas Lilija Dumpe, pirmā skolas direktore Biruta Kantiņa, Benita Hermane, Lūcija Finkovska, Valija Vasariņa, Aurora Zakovica, ilggadēja skolas direktore Natālija Karpova, Aleksandra Bungše, Agrīte Villeruša, Solvita Vecele, Raimonda Penka, Sandra Gailīte, Vita Ervalde, Indra Gregore, skolas absolventes Ineta Pilverte un Ineta Rozentāle. Lepojamies ar pieredzes bagātajām, radošajām jauno pianistu skolotājām, kuras šobrīd strādā mūsu skolā- Dzintru Vēveri, Ligitu Kārkliņu, Līgu Jaunliniņu, Ellu Brokāni un Eviju Bonāti. Daudzi no klavieru nodaļas audzēkņiem savu vārdu ir ierakstījuši Latvijas mūzikas dzīvē– gan strādājot ar studentiem augstskolās, mūzikas skolās, vispārizglītojošajās skolās, kā atskaņotājmākslinieki, koncertmeistari – katrs savā jomā– savā pilsētā, savā pagastā. Pazīstamākie absolventi– muzikologs Jānis Torgāns, Mūzikas akadēmijas pasniedzēja Ilga Hammere, klavesīniste Ieva Saliete, diriģente Mārīte Jonkus. Esam gandarīti, ka mūsu skolas klavieru nodaļas absolvente, skolotājas Benitas Hermanes audzēkne Anda Šteina ilgus gadus profesionāli vadīja Iecavas Mūzikas skolu, tagad šīs iestādes vadību ir pārņēmusi Līgas Jaunliniņas audzēkne Ineta Pilverte. Pateicoties Inetas neatlaidīgajam un enerģiskajam darbam skola ir paplašinājusi savu programmu klāstu un ir ieguvusi jaunu nosaukumu-Iecavas Mūzikas un mākslas skola.
Līdz ar audzēkņu skaita palielināšanos, Mūzikas skolai tika piešķirtas telpas tagadējā Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja telpās. Pateicoties bijušajam skolas direktoram Jānim Estam, 1997.gada pavasarī Mūzikas skola ieguva mājīgas, plašas telpas Upmalas ielā 5.
Dažādās Latvijas mūzikas skolās jauno pianistu paaudzi māca mūsu absolventes- Silvija Audre, Aija Krastiņa, Inta Gutāne, Ineta Rozentāle, Ineta Pilverte. Absolventi, kuri savu turpmāko karjeru ir turpinājuši mūzikas un kora mākslas jomā ir Silvija Geiba, Milita Pīlādze, Dace Mežiņa, Māra Audzēviča, Linda Matveja, Linda Razalinska, Māra Filipoviča. Populārās mūzikas žanrā veiksmīgi darbojas Mareks Pelsis. Ar prieku sekojam Sabīnes Berezinas, Pētera Upelnieka un Ingas Karpičas panākumiem.
Prāvs ir Bauskas mūzikas skolas pūšamo instrumentu nodaļas absolventu pulks, kuri ir turpinājuši mūzikas apguvi augstākās izglītības iestādēs. Tie ir bijušais skolas direktors- Valts Fricsons, Juris Krūmmalis, Atis Asaris, Zanda Lasmane, Maigonis Makars. Lepojamies ar talantīgajiem absolventiem- Jāni Reteno, Edgaru Jasūnu, Kristu Rušmani, Edgaru Brakši, Kristu Belševicu, Baibu Tauriņu. Jānis Retenais ir pirmais tubas spēles docētājs Latvijas Mūzikas akadēmijā, kurš ir tubas spēles aktīvs izpildītājmākslinieks. Bauskas pilsētas Tautas nama pūtēju orķestrī spēlē arī bijušie audzēkņi: Aļģirts Beķeris, Jānis Beķeris, Inguss Ūķenieks, Rivo Vožniaks un Āris Gābers, Māris Krūmmalis, Raitis Sirmanis.Šobrīd pūšamo instrumentu nodaļā strādā pieredzējušie pedagogi J.Krūmmalis un A.Pilverts un Mūzikas akadēmijas maģistrantūras studente Zane Jurēvica. Gadu gaitā audzēkņu prasmes pūšamo instrumentu spēlē ir attīstījuši pedagogi Aivars Klingenbergs, Ēriks Dzērve, Ojārs Grundmanis.
Stīgu instrumentu nodaļā ir strādājuši pedagogi Oļegs Kukuškins, Arnis Kārkliņš, Ilze Fricsone, Lilita Opincāne. Dace Sloka, Jeļena Berežnaja,Juris Strautnieks un Aldis Šarmanovs. Esam gandarīti par stīgu nodaļas absolventiem- ar vijolniecēm Lauru Treidi, Jekaterinu Šatu, Līgu Krauzi, Daci Bukšu un čellisti Jolantu Kanašķi.
Jaunajiem akordeonistiem spēles prasmi ir attīstījuši pedagogi Kārlis Dravnieks, bijušais skolas direktors Jānis Esta, Juris Ivanovs, Aija Moiseja un mūsu skolas absolventes Monika Olekte, Antra Rušmane un Inita Idere – Bankava. Lepojamies ar Evitas Dūras- Andersones, Lauras Pātagas sasniegumiem akordeona spēlē, ar Lindas Užules radošo darbību. Akordeona klasi ir absolvējuši- Daina Ārmane kora „Sarma” diriģente, mūzikas skolotāja, Aļģirts Beķeris– pūtēju orķestra dalībnieks, Ināra Grēniņa, Vecsaules pamatskolas mūzikas skolotāja, Māra Zelmene– PII ”Pasaulīte” mūzikas pedagoģe, Raitis Sirmanis – pūtēju orķestra dalībnieks, muzikants.
Kora klase mūsu skolā tika atvērta 1983./1984. m.g. Kora klases pedagogi ir Ingrīda Kalniņa, Inga Bukša, Jolanta Veršinska un skolas absolvente Ieva Ūdre. Koris ir koncertējis Parīzē, Versaļā, Minsteres ģimnāzijā,Slovākijā– Košices katedrālē, kā arī piedalījies mūsu pilsētas un novada pasākumos, Starptautiskajos senās mūzikas festivālos Bauskas pilī, Bauskas luterāņu baznīcā, Rundāles un Mežotnes pilīs, piedalījies radio un Valsts konkursos. Mūzikas jomā, gan kā pedagogi, diriģenti, dziedātāji darbojas kora klases absolventi: Alla Pavlovska, Sandija Birka, Santa Kazāka, Elīna Auziņa, Zane Andžāne, Lana Ludiņa, Inga Karpiča, Marina Lazdiņa, Zane Stankeviča, Kristīne Brakše. Esam gandarīti par mūsu absolventes, diriģentes un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas maģistra grāda ieguvējas un lektores Lienes Batņas panākumiem un devumu Latvijas kora mūzikas attīstībā.
Lai skolā būtu viss nepieciešamais nodrošinājums jauno mākslinieku izaugsmei un veiksmīgam mūzikas apguves procesam, ir rūpējies atbildīgs personāls, tā ieguldījums skolas attīstībā ir ļoti augstu vērtējams. Par ilggadēju un godrātīgu darbu pateicamies Karīnai Fišerei, Velgai Vilkai, Raitai Fišerei, Jānim Pavasaram, Ausmai Čeglei, Dzintrai Zemītei, Sandrai Rūtenbergai, Andrejam Klinovičam un Inesei Pētersonei.
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas direktore Anita Velmunska.

Close Menu