BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Cienījamie Bauskas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāki!

Ar š.g. 23. martu mūsu  skolā profesionālās ievirzes izglītības darbs un mācību process tiks turpināts attālinātā veidā.  Saziņa lielākoties notiks e-klases sistēmā. Tāpēc lūdzu pārliecinieties, vai Jums ir piekļuves iespējas e-klases sistēmai – audzēkņiem un vecākiem katram no sava profila.

Īpaša loma veiksmīga attālinātā mācību procesa nodrošināšanā būs Jums- vecākiem, kurus mēs īpaši aicinām motivēt bērnus vingrināties, spēlēt, gleznot, veidot, zīmēt un mācīties saskaņā ar mākslas vai mūzikas skolotāja piedāvāto grafiku un izplānot regulāru dienas ritmu, lai to ievērotu līdzīgi, kā tas notiktu klātienes mācībās. Ja Jūsu  ģimenei nepieciešams papildu tehnoloģiskais vai cita veida atbalsts,  Jums noteikti vajadzētu sazināties ar skolu vai  pašvaldību, Tāpat aicinām Jūs mudināt bērnus katru dienu pēc iespējas iesaistīties fiziskajās aktivitātēs, vakaros kopīgi pārrunāt dienā paveikto un piedāvāt nepieciešamo atbalstu.

Pārdomāti plānojot un kvalitatīvi īstenojot attālinātas mācības, tās var būt tikpat efektīvas kā klātienes mācības – audzēkņi  varēs vairāk vingrināties, trenēties, veidot un izpildīt mākslas uzdevumus un mācīties sev pieņemamā ātrumā, vairāk iedziļināties jautājumos, kas katru interesē. Savukārt skolotājiem, izvēloties atbilstošus tehnoloģiskos rīkus un darba metodes, rodas iespēja iegūt un analizēt skolēnu snieguma datus un pieņemt precīzus lēmumus par tālāko rīcību.

Gan attālinātas, gan tiešsaistes mācību ieguvumi un priekšrocības:

 • audzēkņiem ir pietiekams laika resurss patstāvīgam darbam, tehnikas uzlabošanai un pilnveidei  mūzikas un mākslas apguvē;
 • tās ir pielāgojamas dažādiem laika grafikiem;
 • tās ir pielāgojamas dažādiem dzīvesveidiem;
 • iespējams mācīties sev nepieciešamajā ātrumā – pie kāda uzdevuma pakavēties ilgāk, pie kāda atgriezties; pirms atbildes padomāt tik ilgi, cik nepieciešams;
 • šāda mācīšanās stiprina pašvadītas mācīšanās prasmes;
 • mācībām vari piekļūt jebkurā laikā;
 • iespēja dalīties ar savām idejām un iepazīties ar citu secinājumiem, darbu.

Taču, lai mācīšanās process būtu veiksmīgs, ir jāpilnveido dažādas prasmes un jāuzlabo:

 • labas pašvadības, plānošanas un sevis motivēšanas prasmes;
 • pašdisciplīnas spēja  patstāvīgai zināšanu un prasmju pilnveidošanai;
 • nošu teksta, intonatīvās, ritmiskās precizitātes izpildīšanas prasmes;

Iespējamie izaicinājumi  attālinātas apmācības procesā:

 • kārdinājumi tiešsaisti vai  regulāru vingrināšanās laiku izmantot citiem mērķiem;
 • grūtības ar apjomīgu skaņu failu iesūtīšanu, to apmaiņu ar skolotāju;
 • minimāls vai nekāds kontakts ar cilvēkiem klātienē;
 • ja rodas jautājumi, atbildes var nākties meklēt pašam audzēknim;
 • nepieciešama digitālā pratība – prasmes darboties virtuālajā vidē;
 • tehniskie ierobežojumi – interneta pieslēguma trūkums u. c.

Izmaiņas  līdzfinansējuma veikšanā šobrīd netiek plānotas.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota e-klasē, facebook vietnē un BMMS mājas lapās:

Tomēr šis satrauktais un neziņas pilnais laiks ir cerību pilns – tā ir iespēja- vairāk sazināties ar mūsu skolas skolotājiem, sarunāties ar saviem bērniem, palīdzēt viņiem un arī pašiem radoši attīstīties, pilnveidoties un mācīties vairāk, atbildīgāk  un nopietnāk.

Ar vēlējumiem izturēt šo laiku un uzturēt možu garu un stipru veselību un atcerēties, ka mūzikas un mākslas joma ir tā, kas šobrīd mums ir ļoti nepieciešama garīgā spēka un fizisko spēju līdzsvaram –

BMMS  vadība:

 • direktore Anita Velmunska (tel. 29424988) e-pasts: anita.velmunska@bauska.lv
 • direktores vietniece izglītības jomā mūzikā Inita Idere-Bankava (tel.27737372) e-pasts: inita.idere@inbox.lv
 • direktores vietnieks izglītības mākslas jomā Ainārs Pastors (tel.29225097) e-pasts: ainars.pastors@bauska.lv.
Close Menu